Actor Model

Định nghĩa Actor Model là gì?

Actor ModelNam diễn viên mẫu. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Actor Model – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Mô hình diễn viên là một khoa học khái niệm máy tính mà sử dụng “diễn viên” là các tác nhân cơ bản của máy tính. Diễn viên đưa đầu vào, đầu ra và gửi thực hiện chức năng. Họ cũng có thể tạo các diễn viên khác. Đây là loại mô hình đã tham gia vào chuyển mạch gói sớm, và, như một mô hình ngữ nghĩa, nó đã giúp phát triển các loại khác nhau của các chương trình phần mềm.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một “diễn viên” là ý tưởng cơ bản trong mô hình diễn viên. Các chuyên gia đề cập đến một diễn viên như một thực thể tính toán, nhưng một lời giải thích chi tiết hơn sẽ là một diễn viên, như một đối tượng, chỉ đơn giản là một thể hiện của một lớp học đặc biệt. Điều này cho thấy một sự tương đồng giữa mô hình diễn viên và mô hình hướng đối tượng.

What is the Actor Model? – Definition

The actor model is a computer science concept that uses “actors” as the fundamental agents of computing. Actors take input, send output and perform functions. They can also create other actors. This type of model was involved in early packet switching, and, as a semantic model, it has helped to evolve different kinds of software programs.

Understanding the Actor Model

An “actor” is the fundamental idea in the actor model. Experts refer to an actor as a computational entity, but a more detailed explanation would be that an actor, like an object, is simply an instance of a particular class. This shows a similarity between the actor model and the object-oriented model.

Thuật ngữ liên quan

  • Object-Oriented
  • Computer Science
  • Programming
  • Interface (I/F)
  • Commit
  • Access Modifiers
  • Acyclic
  • Appending Virus
  • Armored Virus
  • Binder

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm