Advanced Interactive eXecutive (AIX)

Định nghĩa Advanced Interactive eXecutive (AIX) là gì?

Advanced Interactive eXecutive (AIX)Nâng cao tương tác điều hành (AIX). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Advanced Interactive eXecutive (AIX) – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Nâng cao tương tác điều hành (AIX) là một loạt các hệ điều hành Unix độc quyền phát triển, sản xuất và bán bởi IBM trong vài nền tảng IBM, nhưng ban đầu được sản xuất cho IBM 6150 RISC máy trạm. nền tảng hỗ trợ khác bao gồm:

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

AIX OS đầu tiên được phát hành vào năm 1986 và vẫn đang được phát triển và hỗ trợ bởi IBM Power Systems trên IBM của nó cũng như “i” (trước đây là i5 / OS hay OS / 400) và Linux. AIX là hệ điều hành đầu tiên sử dụng hệ thống tập tin nhật ký, một hệ thống thay đổi bài hát tạp chí, và IBM đã thường xuyên tăng cường AIX với các tính năng mới như phân bổ phần cứng động tài nguyên, xử lý, đĩa và ảo hóa mạng, và kỹ thuật độ tin cậy từ các thiết kế máy tính lớn của IBM. trong những năm 1990, AIX phiên bản 3 và 4 là các hệ điều hành chính cho RS / 6000 máy và trở thành hệ điều hành tiêu chuẩn cho các hệ thống của Apple Network server. Trong cuối những năm 90, AIX, cũng như UnixWare, được tích hợp vào một đơn 32-bit / 64-bit đa nền Unix sử dụng Itanium CPU Intel IA-64. Tuy nhiên, ít hơn 40 giấy phép đã từng bán trước khi dự án đã chấm dứt trong 2002.By 2007, AIX giới thiệu các tính năng mới quan trọng trong phiên bản 6.1, trong đó bao gồm tăng cường an ninh, phân vùng khối lượng công việc để cho phép ứng dụng di động, kiểm soát truy cập dựa trên vai trò hạn chế truy cập hệ thống để người có thẩm quyền và tính di động phân vùng, cho phép một phân vùng ổ cứng để được ảo hóa như một máy tính riêng biệt và được di dời từ một hệ thống khác (sử dụng cho các phần cứng Power8) .Tại tháng 4 năm 2010, IBM công bố phiên bản 7.1, trong đó bao gồm các tính năng mới như cải thiện khả năng mở rộng và quản lý tăng cường và khả năng phân nhóm.

What is the Advanced Interactive eXecutive (AIX)? – Definition

Advanced Interactive eXecutive (AIX) is a series of proprietary Unix operating systems developed, produced and sold by IBM for several IBM platforms, but originally produced for the IBM 6150 RISC workstation. Other supported platforms include:

Understanding the Advanced Interactive eXecutive (AIX)

AIX OS first became available in 1986 and is still being developed and supported by IBM on its IBM Power Systems as well as “i” (formerly i5/OS or OS/400) and Linux. AIX was the first OS to use the journaling file system, a system that tracks journal changes, and IBM has regularly enhanced AIX with new features such as dynamic hardware resource allocation, processor, disk and network virtualization, and reliability engineering from IBM’s mainframe designs.In the 1990s, AIX versions 3 and 4 were the primary operating systems for the RS/6000 machines and became the standard OS for Apple Network Server systems. In the late ’90s, AIX, as well as UnixWare, was integrated into a single 32-bit/64-bit multiplatform Unix using the Intel IA-64 Itanium CPUs. However, fewer than 40 licenses were ever sold before the project was terminated in 2002.By 2007, AIX introduced major new features in version 6.1, which included enhanced security, workload partitions to enable application mobility, role-based access control restricting system access to authorized users and live partition mobility, allowing a hard drive partition to be virtualized as a separate computer and be relocated from one system to another (used for the Power8 hardware).In April 2010, IBM announced version 7.1, which included new features such as improved scalability and enhanced management and clustering abilities.

Thuật ngữ liên quan

  • Operating System (OS)
  • UNIX
  • Windows Server
  • Windows Management Instrumentation (WMI)
  • Mainframe
  • Autonomic Computing
  • Windows Server
  • Application Server
  • Full Virtualization
  • Legacy System

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm