Amazon Relational Database Service (Amazon RDS)

Định nghĩa Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) là gì?

Amazon Relational Database Service (Amazon RDS)Amazon Relational Database Service (Amazon RDS). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) là một dịch vụ Web giúp người dùng xây dựng, chạy và cơ sở dữ liệu quan hệ quy mô trong đám mây. Nó cung cấp khả năng thay đổi kích thước cho ngành công nghiệp khác nhau cơ sở dữ liệu quan hệ chuẩn và xử lý nhiều nhiệm vụ quản lý cơ sở dữ liệu chuẩn.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Amazon RDS là một phần mềm như một dịch vụ (SaaS) cung cấp một tính năng dịch vụ cơ sở dữ liệu quan hệ đầy đủ tương tự như MySQL & Oracle và tổ chức hoàn toàn vào cơ sở hạ tầng Amazon. Amazon RDS, được thiết kế để hoạt động với tất cả các sản phẩm AWS đám mây, được dựa trên mô hình điện toán đám mây tiện ích thông thường, nơi người dùng chỉ được lập hóa đơn cho số lượng RDS đã qua sử dụng giờ.

What is the Amazon Relational Database Service (Amazon RDS)? – Definition

Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) is a Web service that helps users build, run and scale relational databases in the cloud. It offers resizable capacity for various industry standard relational databases and handles many standard database management tasks.

Understanding the Amazon Relational Database Service (Amazon RDS)

Amazon RDS is a Software as a Service (SaaS) that provides a full featured relational database service similar to MySQL & Oracle and hosted entirely on the Amazon infrastructure. Amazon RDS, designed to operate with all AWS cloud products, is based on the conventional cloud utility computing model, where users are only billed for the number of used RDS hours.

Thuật ngữ liên quan

  • Cloud Database
  • Amazon Web Services (AWS)
  • Database Management System (DBMS)
  • Relational Database Management System (RDBMS)
  • Amazon SimpleDB
  • Software as a Service (SaaS)
  • Database (DB)
  • Virtualization
  • MySQL
  • Aurora

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm