Ambient Display

Định nghĩa Ambient Display là gì?

Ambient DisplayDisplay Ambient. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Ambient Display – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Một màn hình môi trường xung quanh là một màn hình được thiết kế để truyền tải thông tin ngắn gọn cho người dùng. họ đang sử dụng chủ yếu trong các tiện ích và các thiết bị thông tin trong môi trường văn phòng cũng như nhà. Được thiết kế để đạt được “preattentiveness” của bộ não con người, môi trường xung quanh màn hình làm cho nó có thể cho người sử dụng để xử lý thông tin mà không cần chuyển hướng sự chú ý về phía nhiệm vụ nền.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một màn hình môi trường xung quanh thu hút sự chú ý của người dùng khi cần thiết. Mục đích là để tập trung vào nhiệm vụ chính; đặt thông tin trên màn hình mà người dùng nhận thức của mỗi thay đổi tinh tế của dưới mọi hình thức. Nhiệm vụ chính là để tạo ra một giao diện đồ họa người dùng (GUI) mà là tương tác và đáp ứng nhu cầu của người sử dụng. Nó sẽ có thể để truyền đạt thông tin quan trọng và ngay lập tức mà không bị quá độc đoán. màn hình môi trường xung quanh hiện đang được sử dụng trên hệ thống rất lớn, làm cho quản trị biết các trạng thái khác nhau như tải mạng hoặc thời tiết cập nhật. phiên bản cải tiến đang được tạo ra với các thiết bị cảm biến thông minh mà thậm chí có thể phát hiện tâm trạng của người dùng.

What is the Ambient Display? – Definition

An ambient display is a display that is designed to convey concise information to the user. they are chiefly used in gadgets and information appliances in office environment as well as home. Designed to achieve the “preattentiveness” of the human brain, ambient displays make it possible for the user to process information without diverting the attention toward background tasks.

Understanding the Ambient Display

An ambient display draws the attention of the user only when needed. The intention is to focus on the main task; placing information on the screen such that user is aware of each subtle change of any form. The primary task is to create a graphical user interface (GUI) that is interactive and responds to the needs of the user. It should be able to convey important and instantaneous information without being too overbearing. Ambient displays are now used on huge systems, making the admin aware of various states like network load or weather updates. Improved versions are being created with smart sensing devices that can even detect the mood of user.

Thuật ngữ liên quan

  • Graphical User Interface (GUI)
  • Smart Display
  • Human-Computer Interaction (HCI)
  • Consumer Electronics (CE)
  • Device
  • ITunes
  • Contact List
  • Drexting
  • Rectifier
  • Electronic Publishing

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm