Anycast

Định nghĩa Anycast là gì?

AnycastAnycast. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Anycast – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Anycast? – Definition

Understanding the Anycast

Thuật ngữ liên quan

  • Unicast
  • Multicast
  • Topology
  • Router
  • Node
  • Hacking Tool
  • Geotagging
  • Mosaic
  • InfiniBand
  • Snooping Protocol

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm