Arithmetic Logic Unit (ALU)

Định nghĩa Arithmetic Logic Unit (ALU) là gì?

Arithmetic Logic Unit (ALU)Arithmetic Logic Unit (ALU). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Arithmetic Logic Unit (ALU) – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Một đơn vị logic số học (ALU) là một thành phần chính của các đơn vị xử lý trung tâm của một hệ thống máy tính. Nó làm tất cả các quá trình liên quan đến phép tính số học và logic mà cần phải được thực hiện trên những lời hướng dẫn. Trong một số kiến ​​trúc vi xử lý, các ALU được chia thành các đơn vị số học (AU) và các đơn vị logic (LU).

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Các đơn vị logic số học là một phần của CPU mà xử lý tất cả các tính toán CPU có thể cần. Hầu hết các hoạt động này là hợp lý trong tự nhiên. Tùy thuộc vào cách các ALU được thiết kế, nó có thể làm cho CPU mạnh hơn, nhưng nó cũng tiêu thụ nhiều năng lượng hơn và tạo ra nhiều nhiệt hơn. Do đó, phải có một sự cân bằng giữa sức mạnh và phức tạp ALU là gì và như thế nào đắt toàn bộ đơn vị trở thành. Đây là lý do tại sao CPU nhanh hơn là tốn kém hơn, tiêu thụ nhiều năng lượng và tiêu tan nhiệt hơn.

What is the Arithmetic Logic Unit (ALU)? – Definition

An arithmetic logic unit (ALU) is a major component of the central processing unit of a computer system. It does all processes related to arithmetic and logic operations that need to be done on instruction words. In some microprocessor architectures, the ALU is divided into the arithmetic unit (AU) and the logic unit (LU).

Understanding the Arithmetic Logic Unit (ALU)

The arithmetic logic unit is that part of the CPU that handles all the calculations the CPU may need. Most of these operations are logical in nature. Depending on how the ALU is designed, it can make the CPU more powerful, but it also consumes more energy and creates more heat. Therefore, there must be a balance between how powerful and complex the ALU is and how expensive the whole unit becomes. This is why faster CPUs are more expensive, consume more power and dissipate more heat.

Thuật ngữ liên quan

  • Control Unit (CU)
  • Arithmetic Expression
  • Central Processing Unit (CPU)
  • Conditional Logical Operator
  • Bit Shifting
  • Binary Digit (Bit)
  • Arithmetic Operator
  • Carry Flag (C Flag)
  • Pixel Pipelines
  • Bypass Airflow

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm