Artificial Intelligence Robot (AIBO)

Định nghĩa Artificial Intelligence Robot (AIBO) là gì?

Artificial Intelligence Robot (AIBO)Trí tuệ nhân tạo Robot (AIBO). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Artificial Intelligence Robot (AIBO) – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Trí tuệ nhân tạo Robot hoặc AIBO là một cái tên cho một sản phẩm Sony phát triển như là một con vật cưng robot. Nhiều trường hợp của dòng sản phẩm này có sẵn tại Hoa Kỳ, mặc dù họ đi kèm với thẻ giá lên đến vài ngàn đô la. Các AIBO sử dụng một nền tảng mô-đun mở-R để tạo ra một cuộc sống giống như giao diện bao gồm nhận dạng giọng nói, máy học và khả năng đáp ứng với kích thích kinh tế.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Sony AIBO được phát hành vào năm 1999, và được coi là robot phức tạp nhất từng được cung cấp cho người tiêu dùng. Trong khi đa số AIBOs giống chó, các mô hình khác nhau đã có sẵn là tốt. Mặc dù sự phổ biến của sản phẩm, nó đã ngưng vào năm 2006, với tất cả sự ủng hộ chấm dứt vào năm 2013. Sony trích dẫn thiếu khả năng sinh lời là lý do cho ngưng của nó.

What is the Artificial Intelligence Robot (AIBO)? – Definition

Artificial Intelligence Robot or AIBO is a name for a Sony product developed as a robotic pet. Multiple instances of this product line are available in the United States, although they come with price tags of up to several thousand dollars. The AIBO uses an Open-R modular platform to create a life-like interface including voice recognition, machine learning and the ability to respond to stimulus.

Understanding the Artificial Intelligence Robot (AIBO)

The Sony AIBO was released in 1999, and is considered to be the most sophisticated robot ever offered to consumers. While the majority of AIBOs resembled dogs, different models were available as well. Despite the product’s popularity, it was discontinued in 2006, with all support ending in 2013. Sony cited lack of profitability as the reason for its discontinuation.

Thuật ngữ liên quan

  • Autonomous Robot
  • Robotics
  • Asimov’s Three Laws Of Robotics
  • Internet Bot
  • Computational Linguistics
  • Turing Test
  • Backward Chaining
  • Expert System
  • Pervasive Computing
  • Skunkworks

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm