Artificial Linguistic Computer Entity (ALICE)

Định nghĩa Artificial Linguistic Computer Entity (ALICE) là gì?

Artificial Linguistic Computer Entity (ALICE)Nhân tạo ngôn ngữ máy tính Entity (ALICE). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Artificial Linguistic Computer Entity (ALICE) – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Nhân tạo ngôn ngữ máy tính Entity (ALICE) là một chatbot xử lý ngôn ngữ và chương trình robot tham gia vào cuộc trò chuyện điện tử với con người.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Năm 1995, Richard Wallace đi tiên phong trong sự phát triển của ALICE khi tham dự Đại học Lehigh ở Bethlehem, Pennsylvania. ALICE ban đầu được gọi là Alicebot vì nó lần đầu tiên được chạy trên một máy tính có tên là Alice.

What is the Artificial Linguistic Computer Entity (ALICE)? – Definition

Artificial Linguistic Computer Entity (ALICE) is a language processing chatbot and robotic program that engages in electronic chat with humans.

Understanding the Artificial Linguistic Computer Entity (ALICE)

In 1995, Richard Wallace pioneered the development of ALICE while attending Lehigh University in Bethlehem, Pennsylvania. ALICE was originally known as Alicebot because it was first run on a computer by the name of Alice.

Thuật ngữ liên quan

  • Chatbot
  • Java
  • Artificial Intelligence Robot (AIBO)
  • Simulation
  • Turing Test
  • Completely Automated Public Turing Test To Tell Computers And Humans Apart (CAPTCHA)
  • Artificial Intelligence (AI)
  • Artificial Neural Network (ANN)
  • Botnet
  • Internet Bot

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm