Automated manifest system (AMS)

Định nghĩa Automated manifest system (AMS) là gì?

Automated manifest system (AMS)Tự động hệ thống kê khai (AMS). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Automated manifest system (AMS) – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một hệ thống máy tính được sử dụng bởi các cơ quan Hoa Kỳ Hải quan và Biên phòng bảo vệ (CBP) để hiệu quả hơn quá trình nhập khẩu hàng hóa invoicesÂ-hoặc biểu hiện. các loại khác nhau của các cơ quan, chẳng hạn như tàu sân bay, Cảng vụ, văn phòng dịch vụ, và các trạm vận chuyển container, có thể tham gia vào hệ thống.

Definition – What does Automated manifest system (AMS) mean

A computerized system used by the U.S. Customs and Border Protection agency (CBP) to more efficiently process import cargo invoicesÂ-or manifests. Different types of agencies, such as carriers, port authorities, service bureaus, and container freight stations, can participate in the system.

Source: ? Business Dictionary