Banner Ad

Định nghĩa Banner Ad là gì?

Banner AdBanner quảng cáo. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Banner Ad – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Một quảng cáo banner là một loại đặc biệt của tài nguyên quảng cáo trực tuyến mà thường xuất hiện ở phía trên hoặc bên của một trang web. Nó là một cấu trúc HTML mà hiển thị một quảng cáo nhất định và khi nhấn vào, đưa người dùng đến trang web của nhà quảng cáo.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Banner quảng cáo đã được phổ biến trên khắp hầu hết các kỷ nguyên Internet. Banner quảng cáo phát triển tương đối sớm như một phần quan trọng của quảng cáo trực tuyến. Thị trường quảng cáo banner liên quan đến trang web cung cấp giá và tỷ lệ cụ thể cho vị trí quảng cáo banner.

What is the Banner Ad? – Definition

A banner ad is a particular kind of online advertising resource that often shows up at the top or side of a webpage. It is an HTML construct that displays a given advertisement and, when clicked, takes the user to the advertiser’s site.

Understanding the Banner Ad

Banner ads have been popular throughout most of the internet era. Banner ads developed relatively early as a major part of online advertising. Banner ad markets involve websites offering specific prices and rates for banner ad placement.

Thuật ngữ liên quan

  • Banner Rotator
  • Online Advertisement
  • Banner Blindness
  • Trick Banner
  • Legacy Application
  • Online Marketing
  • Mobile Advertising
  • Online Advertising
  • Rich Media
  • Ad Space

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm