Bargain purchase option

Định nghĩa Bargain purchase option là gì?

Bargain purchase optionThương lượng phương án mua hàng. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Bargain purchase option – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Quy định trong hợp đồng thuê cung cấp cho một bên thuê được quyền mua tài sản cho thuê vào cuối thời hạn thuê, với chi phí thấp hơn đáng kể so với ước tính giá trị thị trường công bằng của nó tại thời điểm đó. Theo Ủy ban Chuẩn mực kế toán tài chính, nếu một hợp đồng thuê tài sản không huỷ có một lựa chọn mặc cả mua, nó phải được phân loại là thuê vốn.

Definition – What does Bargain purchase option mean

Stipulation in a lease agreement that gives a lessee the right to purchase the leased asset at the end of the lease term, at a cost substantially lower than its estimated fair market value at that time. According to the Financial Accounting Standards Board, if a non-cancelable lease has a bargain-purchase option, it must be classified as a capital lease.

Source: ? Business Dictionary