Benchmark

Định nghĩa Benchmark là gì?

BenchmarkĐiểm chuẩn. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Benchmark – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Tiêu chuẩn, hoặc một bộ tiêu chuẩn, được sử dụng như là một điểm tham chiếu để đánh giá hiệu suất hoặc mức độ chất lượng. Điểm chuẩn có thể được rút ra từ kinh nghiệm riêng của một công ty, từ kinh nghiệm của các công ty khác trong ngành, hoặc từ yêu cầu pháp lý như quy định về môi trường.

Definition – What does Benchmark mean

Standard, or a set of standards, used as a point of reference for evaluating performance or level of quality. Benchmarks may be drawn from a firm’s own experience, from the experience of other firms in the industry, or from legal requirements such as environmental regulations.

Source: ? Business Dictionary