Big ‘Q,’ little ‘q’

Định nghĩa Big ‘Q,’ little ‘q’ là gì?

Big ‘Q,’ little ‘q’Lớn ‘Q,’ ít ‘q’. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Big ‘Q,’ little ‘q’ – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Biểu rằng sự tương phản chênh lệch giữa phấn đấu cho chất lượng trong tất cả các sản phẩm và quy trình của công ty (các lớn ‘Q’) và phấn đấu cho chất lượng trong một khu vực hạn chế hoặc cụ thể (ít ‘q’).

Definition – What does Big ‘Q,’ little ‘q’ mean

Expression that contrasts the difference between striving for quality in all of the firm’s products and processes (the big ‘Q’) and striving for quality in a limited or specific area (the little ‘q’).

Source: ? Business Dictionary