Biochemical oxygen demand (BOD)

Định nghĩa Biochemical oxygen demand (BOD) là gì?

Biochemical oxygen demand (BOD)Nhu cầu oxy sinh hóa (BOD). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Biochemical oxygen demand (BOD) – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Alternative hạn cho nhu cầu oxy sinh học.

Definition – What does Biochemical oxygen demand (BOD) mean

Alternative term for biological oxygen demand.

Source: ? Business Dictionary