Black box

Định nghĩa Black box là gì?

Black boxHộp đen. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Black box – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Thiết bị, quá trình hoặc hệ thống, có đầu vào và đầu ra (và các mối quan hệ giữa chúng) được biết đến, nhưng mà nội bộ cấu trúc hoặc làm việc là (1) không tốt, hoặc ở tất cả, hiểu, (2) không cần thiết phải được hiểu cho công việc hoặc mục đích trong tầm tay, hoặc (3) không được phép được biết đến vì tính chất bí mật của nó. Xem thêm hộp màu trắng.

Definition – What does Black box mean

Device, process, or system, whose inputs and outputs (and the relationships between them) are known, but whose internal structure or working is (1) not well, or at all, understood, (2) not necessary to be understood for the job or purpose at hand, or (3) not supposed to be known because of its confidential nature. See also white box.

Source: ? Business Dictionary