Bona fide purchaser for value without notice

Định nghĩa Bona fide purchaser for value without notice là gì?

Bona fide purchaser for value without noticeBona fide mua cho giá trị mà không cần báo. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Bona fide purchaser for value without notice – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Người mua một tài sản trong đức tin tốt, mà không có sự hiểu biết về bất kỳ khiếu nại trước đây hoặc thế chấp vào nó. Thông thường, người mua như vậy là không chịu trách nhiệm về tuyên bố trước trừ khi (trong trường hợp bất động sản) tuyên bố đã được đăng ký trước khi mua.

Definition – What does Bona fide purchaser for value without notice mean

Person who buys a property in good faith, without the knowledge of any prior claims or liens on it. Normally, such purchaser is not liable for prior claims except when (in case of real estate) the claims were registered before the purchase.

Source: ? Business Dictionary