Bottom-line growth

Định nghĩa Bottom-line growth là gì?

Bottom-line growthTăng trưởng mấu chốt. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Bottom-line growth – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Tăng trưởng trong thu nhập ròng của một công ty. Nó thường là hữu ích hơn trong khi thực hiện một phân tích tài chính của một công ty không chỉ sự gia tăng doanh thu nhưng tất cả những thay đổi về chi phí cũng đã được chiếm.

Definition – What does Bottom-line growth mean

Growth in the net income of a company. It is often more useful while performing a financial analysis of a company as not only the increase in revenues but all changes in expenses have also been accounted for.

Source: ? Business Dictionary