Business Process Improvement (BPI)

Định nghĩa Business Process Improvement (BPI) là gì?

Business Process Improvement (BPI)Quá trình kinh doanh cải thiện (BPI). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Business Process Improvement (BPI) – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Quá trình kinh doanh cải thiện (BPI) là một cách tiếp cận thiết kế để giúp các tổ chức thiết kế lại các hoạt động kinh doanh hiện tại của họ để thực hiện cải thiện đáng kể trong sản xuất. Hiệu quả BPI giúp tạo ra kết quả đầy hứa hẹn trong hiệu quả hoạt động và sự tập trung của khách hàng.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Business Process Improvement (BPI)? – Definition

Business Process Improvement (BPI) is an approach designed to help organizations redesign their existing business operations to accomplish significant improvement in production. Effective BPI helps to generate promising results in operational efficiency and customer focus.

Understanding the Business Process Improvement (BPI)

Thuật ngữ liên quan

  • Business Process
  • Business Process Management (BPM)
  • Business Process Automation (BPA)
  • Business Process Re-Engineering (BPR)
  • Enterprise Unified Process (EUP)
  • Information Processing Techniques Office (IPTO)
  • Business Intelligence (BI)
  • Intelligent Information Management (IIM)
  • Help Desk
  • Contact List

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm