Cardboard Box Index

Định nghĩa Cardboard Box Index là gì?

Cardboard Box IndexCác tông Hộp Index. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Cardboard Box Index – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một chỉ số mà các biện pháp sản xuất các hộp các tông để ước tính sản xuất hàng tiêu dùng. Đây là một chỉ số có tác dụng như một chỉ số công nghiệp. Khi có nhiều hộp được sản xuất, có lẽ là một nhu cầu lớn hơn đối với hàng tiêu dùng.

Definition – What does Cardboard Box Index mean

An index that measures the manufacture of cardboard boxes to estimate consumer goods production. It is an index that acts as an industrial indicator. When more boxes are produced, there is probably a greater demand for consumer goods.

Source: ? Business Dictionary