Central Processing Unit Benchmark (CPU Benchmark)

Định nghĩa Central Processing Unit Benchmark (CPU Benchmark) là gì?

Central Processing Unit Benchmark (CPU Benchmark)Central Processing Unit Benchmark (CPU Benchmark). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Central Processing Unit Benchmark (CPU Benchmark) – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Một điểm chuẩn đơn vị xử lý trung tâm (CPU) là việc sử dụng phương pháp thử tiêu chuẩn để đánh giá hiệu suất của CPU. Có một số gói phần mềm trên thị trường có thể thực hiện CPU điểm chuẩn. nhà sản xuất chip sử dụng các tiêu chuẩn trong việc tiếp thị và quảng bá các CPU mới, mặc dù một số tuyên bố hiệu suất của chúng có thể không được sinh ra bởi thực tế sử dụng vì hiệu suất phụ thuộc rất nhiều vào cấu hình hệ thống cá nhân.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

CPU điểm chuẩn là việc thực hành xác định như thế nào một bộ xử lý sẽ thực hiện một cách chuẩn hóa. Điều này thường được thực hiện bằng các gói phần mềm đặc biệt. Một số gói benchmark phổ biến bao gồm Whetstone, Dhrystone, 3DMark, PCMark và những người khác.

What is the Central Processing Unit Benchmark (CPU Benchmark)? – Definition

A central processing unit (CPU) benchmark is the use of standardized testing methods to gauge a CPU’s performance. There are several software packages on the market that can perform CPU benchmarking. Chip makers use these benchmarks in marketing and promotion of new CPUs, though some of their performance claims might not be borne out by real-world usage because performance depends heavily on individual system configurations.

Understanding the Central Processing Unit Benchmark (CPU Benchmark)

CPU benchmarking is the practice of determining how a processor will perform in a standardized way. This is typically done using special software packages. Some popular benchmarking packages include Whetstone, Dhrystone, 3DMark, PCMark and others.

Thuật ngữ liên quan

  • Megahertz (MHz)
  • Clock Speed
  • Overclocking
  • Performance Testing
  • Moore’s Law
  • Central Processing Unit (CPU)
  • Pixel Pipelines
  • Bypass Airflow
  • Equipment Footprint
  • In-Row Cooling

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm