Chain-style business

Định nghĩa Chain-style business là gì?

Chain-style businessKinh doanh chuỗi kiểu. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Chain-style business – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Nhượng quyền thương mại trong đó một nhượng quyền hoạt động theo thương hiệu hoặc tên thương mại của bên nhượng quyền và trở thành một đơn vị kinh doanh của bên nhượng quyền.

Definition – What does Chain-style business mean

Franchise in which a franchisee operates under the franchisor’s brand or trade name and becomes a unit of the franchisor’s business.

Source: ? Business Dictionary