Chamber of commerce (COC)

Định nghĩa Chamber of commerce (COC) là gì?

Chamber of commerce (COC)Phòng thương mại (COC). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Chamber of commerce (COC) – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Hiệp hội các doanh nghiệp của thành phố, khu vực hoặc quốc gia được thành lập để bảo vệ và thúc đẩy lợi ích kinh tế của các thành viên của mình thông qua lập pháp và các phương tiện. COC lớn được liên kết với các Phòng Thương mại Quốc tế ở Paris, và sắp xếp giải quyết tranh chấp thông qua trọng tài, đại diện tại triển lãm thương mại, du lịch xúc tiến thương mại, ATA Carnets, apostilles vv

Definition – What does Chamber of commerce (COC) mean

Association of businesses of a city, region, or country formed to protect and promote the economic interests of its members through legislative and other means. Major COCs are affiliated to the International Chamber of Commerce in Paris, and arrange dispute resolution through arbitration, representation at trade exhibitions, trade promotion tours, ATA Carnets, apostilles, etc.

Source: ? Business Dictionary