Check out time

Định nghĩa Check out time là gì?

Check out timeKiểm tra thời gian. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Check out time – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Thời gian tiêu chuẩn mà khách hàng của khách sạn chính thức phải bỏ trống phòng của mình mà không bị những chi phí cho ngày khác lưu trú. Sau một hiện kiểm tra, khách sạn thường cho phép khách sử dụng phòng thay đồ để lưu trữ hành lý cho đến thời điểm người đó đã sẵn sàng để rời khỏi khách sạn.

Definition – What does Check out time mean

Standard time by which a hotel guest must formally vacate his or her room without incurring the charges for another day’s stay. After a check out, hotels usually allow a guest the use of locker rooms for storage of luggage until the time he or she is ready to leave the hotel.

Source: ? Business Dictionary