Circle trip

Định nghĩa Circle trip là gì?

Circle tripChuyến đi vòng tròn. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Circle trip – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Air-du lịch, trong đó điểm xuất xứ cũng là điểm đến cuối cùng nhưng không phải là một chuyến đi vòng vì nó liên quan đến nhiều hơn một điểm dừng. Ví dụ: A đến B, B đến C, C đến A.

Definition – What does Circle trip mean

Air-travel in which the point of origin is also the ultimate destination but is not a round trip because it involves more than one stopovers. For example: A to B, B to C, C to A.

Source: ? Business Dictionary