Collection agency

Định nghĩa Collection agency là gì?

Collection agencyĐại lý sưu tâm. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Collection agency – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Công ty chuyên trong việc có được cam kết (1) thanh toán từ khách hàng phạm pháp, (2) hồi phục (một phần hoặc toàn bộ) số tiền đến hạn, hoặc (3) hành động của tòa án để buộc các phục hồi.

Definition – What does Collection agency mean

Firm specializing in obtaining (1) payment commitments from delinquent customers, (2) recovering (in part or in full) amounts due, or (3) taking court action to force the recovery.

Source: ? Business Dictionary