Commercial off the shelf (COTS) software

Định nghĩa Commercial off the shelf (COTS) software là gì?

Commercial off the shelf (COTS) softwareThương mại ra khỏi kệ (COTS) phần mềm. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Commercial off the shelf (COTS) software – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Phần mềm chuyên dụng thương mại có sẵn được thiết kế cho các ứng dụng cụ thể (chẳng hạn như thanh toán hợp pháp hoặc y tế, phân tích hóa học, phân tích thống kê) có thể được sử dụng với ít hoặc không sửa đổi.

Definition – What does Commercial off the shelf (COTS) software mean

Commercially available specialized software designed for specific applications (such as legal or medical billing, chemical analysis, statistical analysis) that can be used with little or no modification.

Source: ? Business Dictionary