Commodity Credit Corporation (CCC)

Định nghĩa Commodity Credit Corporation (CCC) là gì?

Commodity Credit Corporation (CCC)Tổng công ty tín dụng hàng hóa (CCC). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Commodity Credit Corporation (CCC) – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Tổng công ty tạo ra bởi chính phủ vào năm 1933 để điều chỉnh giá trong ngành nông nghiệp bằng nhiều kỹ thuật cung cấp và kiểm soát. Các CCC có thể thực hiện kế hoạch giảm để cung cấp kiểm soát, mua cây dư thừa để kiểm soát giá cả, thương mại và kiểm soát giao dịch có liên quan. CCC trở thành một phần của Sở Nông nghiệp vào năm 1939.

Definition – What does Commodity Credit Corporation (CCC) mean

Corporation created by the government in 1933 to regulate prices in the farming industry by various supply and control techniques. The CCC may implement reduction plans to control supply, purchase excess crops to control prices, and control trade related transaction. CCC became part of the Agriculture Department in 1939.

Source: ? Business Dictionary