Container serial number

Định nghĩa Container serial number là gì?

Container serial numberChứa số serial. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Container serial number – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Mã duy nhất xác định, theo yêu cầu của International Organization for Standardization, gắn liền với một container vận chuyển. Số có bảy chữ số trong đó có một số kiểm tra, và được sử dụng để xác định chủ sở hữu, mã quốc gia, kích thước, chủng loại, và loại thiết bị.

Definition – What does Container serial number mean

A unique identification code, required by International Organization for Standardization, associated with a shipping container. The number has seven digits including a check digit, and is used to identify the owner, country code, size, type, and equipment category.

Source: ? Business Dictionary