Convertible arbitrage

Định nghĩa Convertible arbitrage là gì?

Convertible arbitrageArbitrage mui trần. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Convertible arbitrage – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Kinh doanh chiến lược, trong đó một vị trí lâu được thành lập bằng cách mua một an ninh mui trần bị đánh giá thấp (trái phiếu hoặc cổ phiếu ưu đãi) và được tự bảo hiểm bằng cách thiết lập một vị trí ngắn trong các cổ phiếu cơ bản mà an ninh mui trần là trao đổi. Mục tiêu của nó là để lợi nhuận từ sự thiếu hiệu quả giá cả tương đối giữa các cổ phiếu cơ bản và an ninh mui trần. Còn được gọi là hàng rào mui trần.

Definition – What does Convertible arbitrage mean

Trading strategy in which a long position is established by purchasing an undervalued convertible security (bond or preferred stock) and is hedged by establishing a short position in the underlying stock for which the convertible security is exchangeable. Its objective is to profit from the relative pricing inefficiencies between the underlying stock and the convertible security. Also called convertible hedge.

Source: ? Business Dictionary