DB2

Định nghĩa DB2 là gì?

DB2DB2. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ DB2 – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the DB2? – Definition

Understanding the DB2

Thuật ngữ liên quan

  • Database (DB)
  • Relational Database (RDB)
  • Multidimensional Database Management System (MDBMS)
  • Relational Database Management System (RDBMS)
  • Relational Model
  • Graphical User Interface (GUI)
  • SQL Server
  • Oracle Database (Oracle DB)
  • Data Management
  • Commit

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm