Debug

Định nghĩa Debug là gì?

Debugdebug. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Debug – một thuật ngữ thuộc nhóm Software Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

lập trình viên máy tính, như mọi người khác, không phải là hoàn hảo. Đây có nghĩa là các chương trình họ viết đôi khi có lỗi nhỏ, được gọi là “lỗi” trong đó. Những lỗi có thể là nhỏ, chẳng hạn như không nhận ra người dùng nhập vào, hoặc nghiêm trọng hơn, chẳng hạn như một rò rỉ bộ nhớ mà bị treo chương trình. Trước khi phát hành phần mềm của họ cho công chúng, các lập trình viên “gỡ rối” chương trình của họ, loại bỏ càng nhiều lỗi càng tốt. Quá trình gỡ lỗi này thường mất một thời gian dài, như sửa chữa một số lỗi có thể giới thiệu những người khác. Gỡ rối kính chắn gió của bạn tại một trạm xăng là dễ dàng hơn nhiều so gỡ một chương trình máy tính.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Debug? – Definition

Computer programmers, like everybody else, are not perfect. This means the programs they write sometimes have small errors, called “bugs,” in them. These bugs can be minor, such as not recognizing user input, or more serious, such as a memory leak that crashes the program. Before releasing their software to the public, programmers “debug” their programs, eliminating as many errors as possible. This debugging process often takes a long time, as fixing some errors may introduce others. Debugging your windshield at a gas station is much easier than debugging a computer program.

Understanding the Debug

Thuật ngữ liên quan

  • Deadlock
  • Debugger

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm