Decimal Point

Định nghĩa Decimal Point là gì?

Decimal PointDấu thập phân. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Decimal Point – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Với một hệ thống số thập phân, một dấu thập phân được sử dụng để biểu thị phần thập phân của số. Không giống như các thiết bị tách dùng cho chữ số nhóm như dấu định giới ngàn, không có dải phân cách được sử dụng để các bên phải dấu thập phân. quốc gia khác nhau đã chính thức chỉ định biểu tượng khác nhau cho các dấu thập phân. Trong hầu hết các nước nói tiếng Anh, dấu thập phân thường được biểu thị bằng thời gian / chấm để tách các số nguyên từ các bộ phận phân đoạn của nó. Tuy nhiên, ở lục địa châu Âu, dấu thập phân thường được thể hiện bằng dấu phẩy.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Sự lựa chọn của biểu tượng cho dấu thập phân ảnh hưởng đến lựa chọn biểu tượng cho sự phân cách hàng ngàn, mà phần lớn là sử dụng trong nhóm chữ số. Unicode đã cung cấp một phím biểu tượng thập phân tách mà là tương tự như dấu nháy đơn. Nó được thiết kế để sử dụng trên bàn phím để thực hiện tách số thập phân.

What is the Decimal Point? – Definition

With a decimal number system, a decimal point is used to denote the decimal part of the number. Unlike the separators used for digit grouping such as the thousands separator, no separators are used to the right of the decimal point. Different countries officially designate different symbols for the decimal point. In most English-speaking countries, the decimal point is usually denoted by a period/dot to separate the whole number from its fractional parts. However, in continental Europe, the decimal point is usually denoted with the comma.

Understanding the Decimal Point

The choice of symbol for the decimal point affects the choice of symbol for the thousands separator, which is largely used in digit grouping. Unicode has provided a decimal separator key symbol which is similar to the apostrophe. It is intended for usage on the keyboard in order to perform decimal separation.

Thuật ngữ liên quan

  • Decimal To Hexadecimal (D2X)
  • Dotted Decimal Notation
  • Hexadecimal To Decimal (X2D)
  • Autonomic Computing
  • Windows Server
  • Application Server
  • Full Virtualization
  • Legacy System
  • Paravirtualized Operating System
  • Ubuntu Certified Professional

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm