Demographics

Định nghĩa Demographics là gì?

DemographicsNhân khẩu học. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Demographics – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Yếu tố nhân khẩu học cụ thể mà xác định và phân biệt dân mục tiêu hoặc thị trường. Xem thêm thói quen sinh hoạt.

Definition – What does Demographics mean

Specific demographic factors which identify and distinguish a target population or market. See also psychographics.

Source: ? Business Dictionary