Digital Twin

Định nghĩa Digital Twin là gì?

Digital TwinDigital Twin. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Digital Twin – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Một đôi kỹ thuật số là một phiên bản kỹ thuật số ánh xạ đầy đủ của một cái gì đó tồn tại trong thế giới vật chất. Mọi người nói về cặp song sinh kỹ thuật số trong việc mô tả các hệ thống kỹ thuật số được thiết lập để mô phỏng hoặc tương quan với các hệ thống thực tế.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một trong những ví dụ phổ biến nhất của một đôi kỹ thuật số là một thực thể hoàn toàn kỹ thuật số mà gương cấu trúc của một doanh nghiệp hoặc tổ chức. Bằng cách ánh xạ tất cả các thành phần, các kỹ sư tạo ra một đôi kỹ thuật số hiệu quả sẽ giúp với mô phỏng, giải quyết vấn đề và nhiều hơn nữa. Các đôi kỹ thuật số cho phép người dùng thử nghiệm với một cái gì đó trong phiên bản kỹ thuật số của thế giới thực và mô hình kết quả khác nhau. Nó cũng giúp với tổ chức vốn có của một cái gì đó phức tạp như một doanh nghiệp hoặc tổ chức. chuyên gia kinh doanh trích dẫn ROI dưới dạng chất thải loại và kế hoạch nâng cao như lợi ích của việc áp dụng một cách tiếp cận song tinh kỹ thuật số để kinh doanh.

What is the Digital Twin? – Definition

A digital twin is a fully mapped digital version of something existing in the physical world. People talk about digital twins in describing digital systems that are set up to simulate or correlate to real-world systems.

Understanding the Digital Twin

One of the most common examples of a digital twin is a digital entity that fully mirrors the structure of a business or organization. By mapping all components, engineers create an effective digital twin that will help with simulations, problem solving and more. The digital twin allows users to experiment with something in the digital version of the real world and model various outcomes. It also helps with the inherent organization of something complex like a business or organization. Business experts cite ROI in the form of eliminated waste and advanced planning as benefits of adopting a digital twinning approach to business.

Thuật ngữ liên quan

  • Digital
  • Simulation
  • Data Mapping
  • Virtualization
  • Deep Learning
  • Digital Asset
  • Computer Simulation
  • Inductor
  • Electronic Publishing
  • Pathname

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm