Dimension

Định nghĩa Dimension là gì?

DimensionKích thước. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Dimension – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

1. phạm vi đo lường hoặc số lượng (ví dụ như biên độ, độ sáng, màu sắc, tần số, chiều dài, chiều rộng, chiều cao, thời gian, khối lượng, khối lượng, trọng lượng) mà biểu thị mức độ, hoặc dao động kết thúc, trong đó một cái gì đó kéo dài. Trong thuật ngữ khoa học, một không gian có nhiều kích thước như có trục vuông góc nhau tại mỗi điểm bên trong nó. Do đó một dòng có một kích thước (chiều dài), một chiếc máy bay có hai kích thước (chiều dài và chiều rộng), và không gian xung quanh chúng ta đều có ba kích thước (chiều dài, chiều rộng, và chiều cao) mà thuyết tương đối của Einstein cho biết thêm một không gian khác, thời gian.

Definition – What does Dimension mean

1. Measurable extent or quantity (such as amplitude, brightness, hue, frequency, length, width, height, time, mass, volume, weight) that denotes the degree to, or range over, which something extends. In scientific terms, a space has as many dimensions as there are mutually perpendicular axes at each point within it. Therefore a line has one dimension (length), a plane has two dimensions (length and width), and the space surrounding us has three dimensions (length, width, and height) to which Einstein’s Theory of Relativity adds another dimension, time.

Source: ? Business Dictionary