Diploma

Định nghĩa Diploma là gì?

DiplomaBằng cấp. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Diploma – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

1. Văn bản chính thức hoặc điều lệ đưa ra dưới con dấu để trao một số danh dự hoặc đặc quyền. Nguyên (trong thời La Mã) nó có nghĩa là xả chính thức của một cựu bộ đội mà thực hiện một số lợi ích như tiêu đề để một mảnh quy định diện tích đất. Chỉ trong thời kỳ Phục hưng (giữa 13 và thế kỷ 16) nó đến có nghĩa là một công cụ pháp lý.

Definition – What does Diploma mean

1. Formal document or charter given under seal to confer some honor or privilege. Originally (in Roman times) it meant official discharge of a veteran soldier which carried some benefits such as title to a specified piece of land. Only in Renaissance times (between the 13th and 16th centuries) it came to mean a legal instrument.

Source: ? Business Dictionary