Direct public offering

Định nghĩa Direct public offering là gì?

Direct public offeringRa công chúng trực tiếp. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Direct public offering – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Đề nghị của một vấn đề mới của chứng khoán trực tiếp cho công chúng, mà không liên quan đến bảo lãnh phát hành. Còn được gọi là vị trí trực tiếp.

Definition – What does Direct public offering mean

Offer of a new issue of securities direct to the public, without involving an underwriter. Also called direct placement.

Source: ? Business Dictionary