Discounting of bill

Định nghĩa Discounting of bill là gì?

Discounting of billChiết khấu hóa đơn. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Discounting of bill – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Thanh toán tiền mặt hoặc trao đổi một hối phiếu đòi nợ ở mức dưới mệnh giá của nó và trước ngày đáo hạn của nó. Tiền mặt do đó nhận ra thay đổi tùy theo số ngày cho đến khi trưởng thành và các rủi ro liên quan.

Definition – What does Discounting of bill mean

Cashing or trading a bill of exchange at less than its par value and before its maturity date. The cash thus realized varies according to the number of days until maturity and the risk involved.

Source: ? Business Dictionary