Disk Defragmentation

Định nghĩa Disk Defragmentation là gì?

Disk DefragmentationĐĩa Defragmentation. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Disk Defragmentation – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Dồn đĩa là quá trình củng cố các file bị phân mảnh trên ổ cứng của người dùng. File bị phân mảnh khi dữ liệu được ghi vào đĩa, và không có đủ không gian tiếp giáp để giữ đầy đủ hồ sơ. thuật toán lưu trữ phá vỡ các dữ liệu ngoài để nó sẽ phù hợp với quá trình space.The sẵn của chống phân mảnh di chuyển các khối dữ liệu trên ổ đĩa cứng xung quanh để mang lại tất cả các phần của một tập tin với nhau. Chống phân mảnh làm giảm sự phân mảnh hệ thống tập tin, nâng cao hiệu quả thu hồi dữ liệu và do đó cải thiện hiệu suất tổng thể của máy tính. Đồng thời, nó làm sạch lưu trữ và cung cấp thêm capacity.Defragmentation lưu trữ là trái ngược với phân mảnh, đó là việc sử dụng không hiệu quả lưu trữ máy tính.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Phân mảnh xảy ra dần dần khi thay đổi người sử dụng, tiết kiệm, hoặc xóa các tập tin. Các sửa đổi đã lưu cho một tập tin thường được lưu trữ tại một địa điểm ổ cứng đó là khác nhau từ đó của tập tin gốc. sửa đổi bổ sung được lưu trữ đến các địa điểm nhiều hơn. Dần dần, cả hai tập tin và ổ đĩa cứng bị phân mảnh, và máy tính trở nên rất chậm như nó cần phải tìm kiếm ở những nơi khác nhau để mở một máy tính file.Windows dựa trên yêu cầu chống phân mảnh định kỳ; Unix và máy tính dựa trên Linux làm không phải vì một thiết kế khác nhau để lưu trữ dữ liệu, ngay cả khi cùng một phần cứng được sử dụng. Microsoft Windows cung cấp một công cụ chống phân mảnh độc quyền trong hệ điều hành của nó. phiên bản của bên thứ ba cũng là available.Back cấp xử lý như đọc và viết phương tiện lưu trữ luôn ẩn với người dùng, những người không có khả năng thiết bị lưu trữ liên tục defragment do tác động này có các công cụ rhythm.Defragmentation của một hệ thống đã được giới thiệu để loại bỏ vấn đề này và được cài đặt sẵn trong các phiên bản khác nhau của hệ điều hành Windows. Những built-in trình chống phân mảnh sắp xếp lại dữ liệu ổ cứng và đoàn tụ các tập tin bị phân mảnh, giúp máy tính chạy hiệu quả hơn. Một ổ cứng sử dụng schedulers tự động cho chống phân mảnh định kỳ. Bên cạnh đó, người dùng có thể sử dụng các công cụ cho phương tiện lưu trữ chống phân mảnh, chẳng hạn như:

What is the Disk Defragmentation? – Definition

Defragmentation is the process of consolidating fragmented files on the user’s hard drive. Files become fragmented when data is written to disk, and there is not enough contiguous space to hold the complete file. Storage algorithms break the data apart so that it will fit into the available space.The process of defragmentation moves the data blocks on the hard drive around to bring all the parts of a file together. Defragmentation reduces file system fragmentation, increasing the efficiency of data retrieval and thereby improving the overall performance of the computer. At the same time, it cleans the storage and provides additional storage capacity.Defragmentation is the opposite of fragmentation, which is an inefficient use of computer storage.

Understanding the Disk Defragmentation

Fragmentation occurs gradually as users change, save, or delete files. The saved modifications for a file are usually stored at a hard drive location that is different from that of the original file. Supplementary modifications are stored to even more locations. Gradually, both the file and the hard drive become fragmented, and the computer becomes very slow as it needs to search in various places to open a file.Windows-based computers require periodic defragmentation; Unix and Linux-based computers do not because of a different design for storing data, even if the same hardware is used. Microsoft Windows provides a proprietary defragmenting tool within its OS. Third-party versions also are available.Back-end processes such as reading and writing storage media are always invisible to users, who are unable to continuously defragment storage devices because of the impact this has on a system’s rhythm.Defragmentation tools were introduced to eliminate this issue and are preinstalled in different versions of the Windows OS. These built-in defragmenters rearrange the hard drive data and reunite the fragmented files, which helps the computer to run more efficiently. A hard drive uses automatic schedulers for periodic defragmentation. In addition, users may use tools for storage media defragmentation, such as:

Thuật ngữ liên quan

  • File System
  • Operating System (OS)
  • Virtual Disk Image (VDI)
  • Fragmentation
  • Android Fragmentation
  • New Technology File System (NTFS)
  • Storage
  • CCleaner
  • Teardrop Attack
  • Memory Address

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm