Divided account

Định nghĩa Divided account là gì?

Divided accountTài khoản chia làm nhiều lần. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Divided account – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

New-bảo lãnh phát hành cung cấp thông tin, trong đó mỗi thành viên của nghiệp đoàn phải chịu trách nhiệm duy nhất cho việc bán các tỷ lệ phần trăm của vấn đề nó đã bảo lãnh. Còn được gọi là tài khoản tây. Xem tài khoản cũng trọn vẹn.

Definition – What does Divided account mean

New-issue underwriting syndication in which each member of the syndicate is liable only for the sale of the percentage of the issue it underwrote. Also called western account. See also undivided account.

Source: ? Business Dictionary