Domain Name System Parking (DNS Parking)

Định nghĩa Domain Name System Parking (DNS Parking) là gì?

Domain Name System Parking (DNS Parking)Domain Name System đậu xe (DNS đậu xe). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Domain Name System Parking (DNS Parking) – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Domain Name System đậu xe (DNS đỗ xe) là một phương pháp kinh doanh, trong đó một tên miền được đăng ký trong thời hạn quy định, trước khi sử dụng thực tế, và hạn chế cho người khác. Miền dịch vụ Tên công ty đăng ký có thể cung cấp chỗ đậu xe DNS như một dịch vụ cho các cá nhân hoặc tổ chức.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Giống như quá trình đăng ký tên miền, quá trình bãi đậu xe DNS liên quan đến việc đăng ký tên miền với InterNIC. Tuy nhiên, với bãi đậu xe DNS, đăng ký tên miền hoặc máy chủ Web cung cấp một đăng ký với một số loại giảm giá, mà nói chung là một phần của lệ phí trước bạ hàng năm nếu opts đăng ký để trả cho nhiều hơn một năm.

What is the Domain Name System Parking (DNS Parking)? – Definition

Domain Name System parking (DNS parking) is a business approach in which a domain name is registered for a set period, prior to actual use, and restricted to others. Domain name registrar services may offer DNS parking as a service for individuals or organizations.

Understanding the Domain Name System Parking (DNS Parking)

Like the domain registration process, the DNS parking process involves domain name registration with the InterNIC. However, with DNS parking, a domain registrar or Web host provides a registrant with some type of discount, which is generally a portion of the annual registration fee if the registrant opts to pay for more than one year.

Thuật ngữ liên quan

  • Domain Parking
  • Domain Name
  • Domain Name Registrant
  • Domain Name Registrar
  • Internet Network Information Center (InterNIC)
  • Domain Migration
  • Clickjack Attack
  • Bookmark
  • Firefox
  • Microbrowser

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm