Downside risk

Định nghĩa Downside risk là gì?

Downside riskRủi ro đi xuống. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Downside risk – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Số tiền bị mất có thể trong một quyết định nhất định hoặc tình huống.

Definition – What does Downside risk mean

Amount of possible loss in a given decision or situation.

Source: ? Business Dictionary