Draft

Định nghĩa Draft là gì?

DraftBản nháp. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Draft – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

1. Vận chuyển: (1) Dọc khoảng cách giữa mực nước của một con tàu và điểm thấp nhất của keel của nó. (2) Độ sâu của nước mà một con tàu chìm theo tải trọng của nó. mớn nước tối đa (còn gọi là ‘Dự thảo tải sâu’) xảy ra khi con tàu chìm vào dòng Plimsoll của nó. Thực tế tất cả các tàu có đường ngang song song rút ra trên cả hai mặt trước (bow) và ngược lại (đuôi) để đánh dấu mỗi bàn chân của dự thảo. Cũng đánh vần như dự thảo.

Definition – What does Draft mean

1. Shipping: (1) Vertical distance between a ship’s waterline and the lowest point of its keel. (2) Depth of water to which a ship sinks according to its load. Maximum draft (also called ‘deep load draft’) occurs when the ship sinks to its Plimsoll line. Practically all ships have parallel horizontal lines drawn on both sides of front (bow) and back (stern) to mark each foot of draft. Also spelled as draught.

Source: ? Business Dictionary