DSL

Định nghĩa DSL là gì?

DSLDSL. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ DSL – một thuật ngữ thuộc nhóm Hardware Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 2/10

Viết tắt của “Digital Subscriber Line.” DSL là một phương tiện truyền thông sử dụng để chuyển các tín hiệu kỹ thuật số trên đường dây điện thoại thông thường. Cùng với Internet cáp, DSL là một trong những cách phổ biến hầu hết các ISP cung cấp truy cập Internet băng thông rộng.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the DSL? – Definition

Stands for “Digital Subscriber Line.” DSL is a communications medium used to transfer digital signals over standard telephone lines. Along with cable Internet, DSL is one of the most popular ways ISPs provide broadband Internet access.

Understanding the DSL

Thuật ngữ liên quan

  • Drop Down Menu
  • DSLAM

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm