Du pont formula

Định nghĩa Du pont formula là gì?

Du pont formulaCông thức du pont. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Du pont formula – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Phương trình toán học mà chương trình mối quan hệ giữa lợi tức đầu tư (ROI), kim ngạch tài sản và tỷ suất lợi nhuận. Nó được thể hiện như Doanh thu ROI = Tổng tài sản x Net Profit Margin. Phát minh bởi EI Du Pont de Nemours & Co năm 1919 để thẩm định tình hình tài chính. Còn được gọi là hệ thống du pont.

Definition – What does Du pont formula mean

Mathematical equation that shows relationship between return on investment (ROI), asset turnover, and profit margin. It is expressed as ROI = Total Asset Turnover x Net Profit Margin. Devised by EI Du Pont de Nemours & Co in 1919 to appraise financial performance. Also called du pont system.

Source: ? Business Dictionary