Eating someone’s lunch

Định nghĩa Eating someone’s lunch là gì?

Eating someone’s lunchĂn trưa của một ai đó. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Eating someone’s lunch – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Để đạt được thị phần bằng cách tăng cường lấy nó đi từ một công ty cạnh tranh. các chiến lược khác nhau có thể được sử dụng để ăn mòn thị phần của đối thủ cạnh tranh, chẳng hạn như giảm giá thấp hơn đối thủ cạnh tranh, hoặc phát hành một sản phẩm mới phổ biến. Cụm từ “ăn trưa của một ai đó” được sử dụng vì công ty mà thị trường tăng cổ phiếu được lấy đi lợi nhuận từ các công ty khác, trong đó có thể đã được sử dụng để mua lương thực hoặc ăn trưa.

Definition – What does Eating someone’s lunch mean

To gain market share by aggressively taking it away from a competing company. Various strategies can be used to eat away at a competitor’s market share, such as dropping prices below the competition, or releasing a popular new product. The phrase “eating someone’s lunch” is used because the company that gains market share is taking away profits from the other company, which could have been used to purchase food or lunch.

Source: ? Business Dictionary