Elliott wave principle

Định nghĩa Elliott wave principle là gì?

Elliott wave principleNguyên tắc sóng Elliott. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Elliott wave principle – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Trong dự đoán xu hướng chứng khoán, phân tích kỹ thuật khái niệm Thị trường chứng khoán theo một mô hình bao gồm năm sóng lên và ba sóng xuống. Nó được dựa trên những quan sát của kế toán Mỹ Ralph Elliott (1871-1948) như mô tả trong cuốn sách của ông năm 1938 ‘Làn sóng Nguyên tắc’.

Definition – What does Elliott wave principle mean

In securities trend prediction, technical analysis concept that stockmarkets follow a pattern consisting of five waves up and three waves down. It is based on the observations of the US accountant Ralph Elliott (1871-1948) as described in his 1938 book ‘The Wave Principle.’

Source: ? Business Dictionary