Equitable estoppel

Định nghĩa Equitable estoppel là gì?

Equitable estoppelCông bằng. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Equitable estoppel – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Thanh quy phạm pháp luật có thể ngăn chặn một (đầu tiên) bên từ lợi dụng khác (thứ hai) bên nơi bên thứ hai bị thương từ dựa vào xuyên tạc của bên thứ nhất.

Definition – What does Equitable estoppel mean

Legal bar that prevents a (first) party from taking advantage of another (second) party where the second party is injured from relying on the misrepresentations of the first party.

Source: ? Business Dictionary