Exclusive OR Gate (XOR Gate)

Định nghĩa Exclusive OR Gate (XOR Gate) là gì?

Exclusive OR Gate (XOR Gate)HOẶC Cổng độc quyền (XOR Gate). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Exclusive OR Gate (XOR Gate) – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Exclusive OR Gate (XOR Gate)? – Definition

Understanding the Exclusive OR Gate (XOR Gate)

Thuật ngữ liên quan

  • Logic Gate
  • Boolean Logic
  • Logical AND Operator
  • Alan Turing
  • Boolean Logic
  • Computer Science
  • Computer System
  • Deterministic System
  • Loose Coupling
  • Offline

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm