Executive director

Định nghĩa Executive director là gì?

Executive directorGiám đốc điều hành. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Executive director – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một giám đốc làm việc của một tổ chức người thường cũng nhân viên toàn thời gian của mình, và có một quyết định cụ thể làm cho vai trò là giám đốc tài chính, tiếp thị, hoạt động, vv, trên một on-đi basis.T danh hiệu của mình thường được sử dụng cho hơn các tổ chức phi lợi nhuận hơn cho các doanh nghiệp thương mại.
Các tiêu chuẩn về chăm sóc yêu cầu từ giám đốc điều hành cao hơn rất nhiều so với yêu cầu từ giám đốc không điều hành, nhưng cả hai loại giám đốc là như nhau chịu trách nhiệm theo pháp luật về thuế. Còn được gọi là giám đốc hoặc Giám đốc bên nội.

Definition – What does Executive director mean

A working director of an organization who is usually also its full-time employee, and has a specified decision making role as director of finance, marketing, operations, etc., on an on-going basis.T his title is more typically used for nonprofit organizations than for commercial enterprises.
The standard of care required from executive directors is much higher than that required from non-executive directors, but both types of directors are equally liable under tax laws. Also called inside director or internal director.

Source: ? Business Dictionary